Sila klik

Tuesday, 17 February 2015

MODEL-MODEL KAJIAN TINDAKAN

Salam.
Pada prinsipnya, setiap Kajian Tindakan akan melibatkan 2 perkara pokok iaitu menyelidik dan bertindak. Kedua-dua perkara pokok ini kemudiannya dilanjutkan dan diperincikan kepada model-model penyelidikan yang menjadi ikutan penyelidik Kajian Tindakan. Untuk entri kali ini, akan diperkenalkan empat (4) model Kajian Tindakan.

1. Model Lewin (1946)
Menurut Lewin (1946), Kajian Tindakan memperlihatkan berupa satu kitaran langkah-langkah (a spiral of steps). Satu kitaran Kajian Tindakan mempunyai empat (4) langkah:
 • merancang (planning)
 • bertindak (act)
 • memerhati (observing)
 • mereflek (reflecting)
Kitaran ini akan berterusan kepada kitaran yang selanjutnya yang melibatkan merancang semula, bertindak, memerhati dan mereflek bagi menghasilkan kitaran baru.  Sila rujuk Rajah I.

Rajah I
2. Model Kemmis & Mc Taggart (1988)
Kemmis dan Mc Taggart (1988) menjelaskan bagi sesetengah kumpulan yang telah merancang Kajian Tindakan, mereka boleh memulakan langkah pertama seperti mana yang dikemukakan oleh model Lewin. Walau bagaimanapun mereka berpendapat bahawa kebanyakan kumpulan akan memulakan peringkat awal refleksi bagi membuat tinjauan awal (initial reconnaissance) terhadap sesuatu situasi sebagai asas untuk merancang dan bertindak. Model ini ditunjukkan dalam Rajah II.
Rajah II
3. Model Somekh (1989)
Model Kajian Tindakan Somekh (1989) lebatkan lapan fasa iaitu:
 • mengenalpasti masalah / fokus kajian
 • mengumpul data
 • menganalisis data dan membentuk hipotesis
 • merancang pelan tindakan
 • melaksanakan pelan tindakan
 • mengumpul data untuk mengesan perubahan
 • menganalisis dan menilai
 • mengenalpasti fokus penyelidikan yang baru
Aspek sistematik merupakan kekuatan model ini di mana setiap langkah diperjelaskan secara lebih terperinci bermula daripada yang mudah dan formal kepada langkah yang lebih terprinci. Namun model ini kelihatan agak rumit untuk diikuti kerana memerlukan guru untuk mengikuti setiap langkah yang dinyatakan secara terperinci seperti pada Rajah III.

Rajah III
4. Model CRASP Zuber - Skerritt (1991)
Model Zuber - Skerritt (1991) menggariskan 5 ciri yang menjadi paksi utama kepada Kajian Tindakan iaitu:


1.         Critical collaboration enquiry by
2.      Reflective practitioners who are
3.      Accountable in making the results of their
         enquiry public,
4.      Self-evaluative in their practice, and
         engage in
5.      Participative problem solving and
         continuing professional development 
Menurut model ini, terdapat lima komponen utama Kajian Tindakan iaitu kolaborasi atau kerjasama kritikal yang dilakukan oleh pengamal yang reflektif, yang sentiasa bertanggungjawab menyebarkan dapatan mereka, menilai diri dalam amalan dan terlibat dalam menyelesaikan masalah secara bersama demi pembangunan profesional yang berterusan. Walaupun model ini tidak menunjukkan sebarang kaedaah skematik tentang cara pelaksanaan penyelidikan, namun jelas menunjukkan ciri-ciri yang perlu ada dalam proses Kajian Tindakan. Kekuatan model ini ialah kebebasan yang diberi kepada penyelidik dalam melaksanakan Kajian Tindakan. Suatu penyelidikan dianggap sebagai Kajian Tindakan sekiranya penyelidik melakukan penyelidikan secara kolaboratif, mengamalkan refleksi secara bersama, bertanggungjawab terhadap data yang dikemukakan kepada orang lain yang mempunyai kepentingan, melakukan penilaian terhadap diri sendiri serta bersama-sama menyelesaikan masalah demi peningkatan profesionalisme secara berterusan. Walau bagaimanapun, memandangkan tiada format khusus diterangkan untuk memberi panduan kepada penyelidik bagi menjalankan penyelidikan, maka model ini boleh menyebabkan penyelidik tersasar dari perancangan dan pelaksanaan penyelidikan.

Sebagai bacaan tambahan, berikut adalah entri lain yang berkaitan:


Wednesday, 7 January 2015

MENYELIDIK, MERANCANG DAN BERTINDAK MELALUI KAJIAN TINDAKAN

Salam.
Kajian Tindakan bertitik tolak daripada proses refleksi (imbas kembali) yang dilakukan oleh guru terhadap tugas seharian mereka. Sebagai contoh, guru mengimbas kembali sesi  pengajaran dan pembelajaran (pdp) yang telah dijalankan di dalam kelas terhadap murid-muridnya. Kekuatan dan  kelemahan pdp diteliti sama ada murid dapat memahami apa yang ingin diajar serta masalah yang dihadapi oleh murid dan guru dalam melaksanakan pdp. Proses refleksi ini perlu dilakukan secara kritis agar guru dapat melihat pelbagai isu dan masalah yang wujud dalam melaksanakan tugas seharian.Proses refleksi juga boleh dilakukan sama ada secara individu atau pun berkumpulan, misalnya bersama rakan sejawat yang lain. Jika ia dibuat dalam kumpulan, teknik sumbangsaran boleh digunapakai bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi dan punca masalah berkenaan.Setelah melakukan proses refleksi, seterusnya guru harus merancang tindakan yang ingin diambil bagi mengatasi masalah yang dikenal pasti.  Guru dinasihatkan jangan terus merancang dan mengambil tindakan penambahbaikan berdasarkan refleksi secara individu atau berkumpulan semata-mata. Ia disebabkan perancangan tindakan sebegini akan hanya dibuat berdasarkan persepsi atau andaian guru sahaja, bukannya berdasarkan maklumat sebenar. Hal ini boleh menyebabkan tindakan yang diambil nanti tidak memberikan impak yang besar dan kadangkala berkemungkinan memberi kesan yang negatif kepada guru dan murid. Oleh itu, tinjauan awal melalui pengumpulan data atau maklumat secara tepat pada peringkat  permulaan  adalah penting bagi membolehkan guru mengenalpasti punca sebenar berlakunya masalah tersebut. Pengumpulan data ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti melalui ujian, soal selidik, temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen.Setelah mengenalpasti punca masalah yang dihadapi murid melalui tinjauan awal, guru perlu merancang tindakan intervensi bagi mengatasinya. Perancangan tindakan ini memerlukan kreativiti guru. Antara tindakan intervensi yang boleh dilakukan adalah seperti mencari kaedah dan strategi pdp yang lebih berkesan, menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunapakai, menggunakan kaedah visual atau maujud untuk menerangkan sesuatu konsep  dan sebagainya ke arah menangani masalah tersebut.


Seterusnya, guru harus melakukan tindakan melalui perancangan yang telah dibuat. Laksanakan segala tindakan yang perlu bagi mengatasi masalah yang dihadapi sama ada oleh murid mahupun guru. Kemudian guru perlu pula memerhati dan memantau sama ada tindakan itu berkesan atau tidak serta sejauhmana ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk ini, guru perlu sekali lagi mengumpul data sama ada melalui ujian atau cara-cara yang telah dinyatakan di atas tadi. Data yang diperolehi perlu dianalisis bagi membolehkan guru melakukan semula refleksi berkaitan kekuatan dan kelemahan tindakan yang diambil, keberkesanan tindakan tersebut serta tindakan susulan yang perlu dilakukan. Proses ini akan berterusan dalam kitaran kajian.

Untuk pembacaan yang lebih lengkap, sila krmbali kepada entri yang sebelum ini. Baca di sini dan di sini. Dalam entri yang akan datang, kenali model-model Kajian Tindakan yang dipelopori oleh penyelidik Kajian Tindakan yang tersohor.


Monday, 29 December 2014

GURU SEBAGAI PENYELIDIK


Salam.
Dalam entri yang lepas, telah dijelaskan secara sepintas lalu sejarah perkembangan Kajian Tindakan yang telah dipelopori oleh nama besar seperti John Dewey, Kurt Lewin dan Steven Corey. Juga telah dihurai tentang definisi Kajian Tindakan oleh beberapa orang pengkaji dan penyelidik akademik.


Di Malaysia pula, Kajian Tindakan mula diperkenalkan kepada guru melalui program PIER (Project Innovation, Excellence and Research) [baca di sini] yang dikendalikan oleh Kementerian Pelajaran pada tahun 1993. Pihak kementerian pada masa itu telah berusaha untuk menggalakkan budaya menyelidik di kalangan guru sekolah.

Sehingga kini, kedudukan Kajian Tindakan dalam pendidikan amat jelas. Semenjak Lewin memperkenalkan idea Kajian Tindakan, genre ini telah berkembang dan berubah. Kajian Tindakan dilihat sebagai penyelidikan yang berfungsi sebagai satu pelengkap (complementry) dan boleh bergabung dengan kaedah inkuiri yang lain. Dengan kata lain Kajian Tindakan dan idea guru sebagai penyelidik merupakan idea memperkenalkan cara untuk memperbaiki pendidikan melalui pemberian kuasa kepada guru dengan melibatkan mereka dalam pembentukan kurikulum.

Jelasnya, Kajian Tindakan merupakan salah satu pendekatan pengajaran dalam kelas mempunyai beberapa kebaikan, antaranya:

 1. Membantu guru berhubung dengan penambaikkan kebiasaan atau budaya pengajaran dalam kelas.
 2. Menyediakan ruang kepada guru untuk mengilap kreativiti dan inovasi terutama dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid.
 3. Membantu guru untuk memperkembangkan professionalisme melalui proses penemuan kendiri.
 4. Oleh sebab guru mempunyai autoriti dalam kelas masing-masing maka Kajian Tindakan akan membantu mereka untuk mencuba pendekatan-pendekatan pengajaran yang difikirkan sesuai dan dapat membantu pembelajaran murid.
 5. Penggunaan kaedah baru dalam pengajaran membolehkan guru mengubahsuai amalan pengajaran. Ini seterusnya akan meletakkan guru tersebut dalam satu perubahan budaya lama dan seterusnya perubahan sikap. Penting untuk melahirkan warga pendidik yang berkualiti.
 6. Jika dilakukan secara berpasukan Kajian Tindakan dapat memupuk semangat kekitaan dan pemufakatan di kalangan guru-guru. Selain daripada wujudnya perkongsian idea, sebarang masalah semasa pelaksanaan kajian juga dapat diselesaikan bersama-sama.
Amat jelaslah bahawa Kajian Tindakan membawa beberapa kepentingan kepada guru-guru di sekolah kerana guru memainkan peranan sebagai penyelidik yang mengkaji proses pengajaran dan pembelajaran di kelasnya yang bertujuan untuk:

 • meningkatkan keberkesanan pengajaran guru
 • meningkat prestasi pembelajaran murid
 • mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran dalam sesuatu subjek
Dalam entri yang selanjutnya, akan diterokai model-model Kajian Tindakan yang menjadi ikutan penyelidik tindakan.Monday, 22 December 2014

JOHN DEWEY - Pelopor Kajian Tindakan

Salam
Bila kita membicara tentang Kajian Tindakan maka terlintas di fikiran kita nama-nama besar yang telah menyumbang kepada perkembangan Kajian Tindakan sehingga kini. Antaranya John Dewey, Kurt Lewin dan Steven Corey di samping beberapa nama yang akan disebut dalam entri yang akan datang.


Konsep Kajian Tindakan telah dipelopori oleh John Dewey di Amerika Syarikat pada tahun 1920an, tetapi tidak mendapat sambutan sehinggalah selepas perang dunia kedua. Sekitar tahun 1946, Kurt Lewin seorang ahli psikologi sosial, bertindak menggunakan pendekatan Kajian Tindakan dalam usaha menyelesaaikan masalah hubungan dalam komuniti setempat, prasangka kaum dan pembangunan semula soaial akibat perang. Perkembangan pelaksanaan penyelidikan tindakan dalam bidang pendidikan pula telah dipelopori oleh Steven Corey dari Kolej Guru, Universiti Columbia, Amerika Syarikat pada tahun 1953 apabila beliau menggunakan Kajian Tindakan sebagai pendekatan dalam projek penyelidikan guru-guru di sekolah. Kajian Tindakan ketika itu telah didefinisikan sebagai proses penyelidikan amalan kendiri bagi menyelesaikan masalah dalaman guru.

Jadi apakah definisi Kajian Tindakan dalam amalan di sekolah? Merupakan satu usaha di bilik darjah yang bersifat cuba jaya dan berterusan. Usaha sama (Pentadbir sekolah, guru atau pelajar) membuat intervensi dan langkah-langkah pembaikan dalam usaha mendapatkan anjakan cara berfikir dan kesedaran yang baru. Usaha ini dilaksanakan dalam apa-apa jua keadaan dengan tujuan memperbaiki amalan kerja, menambah kefahaman baru dan meningkatkan profesionalisme dalam profession keguruan.

Terdapat beberapa definisi yang sering dirujuk tentang Kajian Tindakan: • Kemmis & McTaggart (1988)
Kajian Tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif, dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial bertujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, di samping meningkatka kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan.
 • Ebbut (1985)
Kajian Tindakan merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sekumpulan pengamal terhadap usaha-usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pendidikan melalui tindakan praktis mereka sendiri serta refleksi terhadap kesan atau akibat tindakan tersebut. 
 • McNiff (1988) 
Kajian Tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. Ia melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama.  
 • Somekh (1989) 
Kajian Tindakan ialah  satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.


  • Cochran-Smith dan Lytle (1990) 
  Kajian Tindakan merupakan kajian bilik darjah yang dilakukan oleh guru-guru bagi membolehkan mereka meneroka isu-isu yang mereka sukai. Ia juga menyediakan satu kaedah yang formal bagi menjadikan pengetahuan guru sebagai  sebahagian daripada  sumber maklumat  dalam pengajaran serta mendekatkan guru dalam struktur kuasa dalam pendidikan. 
  • Kember dan Gow (1992)
  Kajian Tindakan melibatkan pengamal (guru) untuk mencuba membaiki pengajaran mereka melalui kitaran yang melibatkan proses perancangan, pelaksanaan, pemerhatian dan refleksi.

  Walaupun terdapat perbezaan pendapat tentang istilah serta isu-isu dalam Kajian Tindakan, namun kebanyakannya bersetuju bahawa Kajian Tindakan adalah satu inkuiri yang dilakukan di sesebuah organisasi atau komuniti. Ia merupakan satu proses reflektif yang dijalankan secara bertujuan dan sistematik oleh individu atau kumpulan. Kesimpulannya, Kajian Tindakan merupakan satu bidang penyelidikan berbentuk renungan kendiri.
  Saturday, 20 December 2014

  Khasiat Kopi Untuk Wanita

  Kedai Kopi, Kopi Thiam,

  Seperti yang dijanjikan, posting kali ini adalah lanjutan daripada posting yang terdahulu. Dalam posting yang terdahulu antara lain dibicarakan tentang asal-usul kopi dan jenis-jenis kopi yang tersohor di dunia. Nyata sekali sangkaan kita agak meleset sebelum ini yang menganggap negara kita sebagai salah sebuah kawasan pengeluar kopi dunia. Daripada 10 pengeluar kopi dunia, Malaysia tidak disenaraikan malah kita banyak mengimport kopi dari Indonesia.  Negara yang tersenarai sebagai gergasi kopi dunia ialah Brazil, Vietnam, Columbia dan diikuti oleh Indonesia.

  Ternyata pengaruh kopi dalam kehidupan seharian kita agak hebat. Lihat sajalah apabila kita mengunjungi ke rumah rakan, pasti akan dihidangkan dengan kopi. Ataupun teliti saja, kedai-kedai menjual minuman walaupun bukan hanya kopi yang dijual tetap saja dinamakan kedai kopi. Walhal di sana dijual air teh, minuman berkarbonat, minuman cokelat atau waima minuman terlarang sekalipun. Atau amati saja pada setiap pagi dan petang, kedai kopi dijadikan tempat mengadakan temujanji, tempat lepak dan tempat bersantai bagi orang lelaki terutama ahli-ahli Kelab Pesara.  Disebabkan kopi sebagai salah satu minuman yang popular di Malaysia, maka ramailah yang ingin mengaut keuntungan dari kopi. Berbagai jenama kopi dengan pelbagai perisa telah diperkenalkan. Kononnya mempunyai khasiat yang luar biasa. Sebut saja Kopi Tongkat Ali, Kopi Ginseng, Kopi Kacip Fatimah, Kopi Kalogen, Kopi Herba malah di sempadan terkenal dengan Kopi Pangku (tanya kepada yang suka pergi ke Serikin atau ke Badau - batas sempadan antara Indonesia dan Sarawak).
  Tongkat Ali, Ginseng, Kacip Fatimah, Kalogen, Herba  Dari segi kesihatan, banyak kajian saintifik telah dijalankan dan ditemui kopi memberi banyak manfaat kepada kita, antaranya:

  1. Melindungi jantung dan mencegah strok.
  2. Mengurangkan risiko diabetes
  3. Menjaga kesihatan hati
  4. Meningkatkan kecerdasan otak
  5. Membantu melegakan sakit kepala.
  6. Membantu proses pemecahan lemak
  7. Menguatkan daya tahan (sistem immune)
  8. Mencegah kanser kulit
  Gambar hiasan

  Wanita di luar sana jangan was-was untuk meminum kopi kerana terdapat juga manfaat untuk kecantikan. Antaranya:

  1. Meneutralkan iritasi kulit 
  2. Memberi nutrien kepada kulit
  3. Menghilangkan bekas jerawat dan jeragat.
  4. Memperbaiki sel kulit tang rosak.
  5. Menghilang bau badan
  Buktinya terdapat masker dan scrub yang dihasilkan dari serbuk kopi, malah di pusat rawatan kulit atau SPA komponen dari kopi memang lumrah digunakan. Fikirkan dan ubahlah persepsi tentang kopi.


  Wednesday, 13 August 2014

  DARI LENSA ABANG PREUDRUS SEMASA RAMAH TAMAH IDUL FITRI 1435 SK ABANG AING - Wordless Wednesday (WW)

  Salam.
  Setiap hari Rabu, ramai blogger membuat satu entri bergambar tanpa meletakkan apa-apa keterangan. Terpulanglah kepada pengunjung untuk membuat satu persepsi sendiri. Gambar yang hebat boleh menerangkan segalanya.